Nuori kumartuneena pöydän päälle kolvaamaan. Pinkki abstrakti kuvio.
Lukio
Lappeenranta Junior University

Lukio

ENSIMMÄINEN VUOSIKURSSI
Filosofia, FI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun (2 op)
 • laajuus: noin 1-2 oppituntia
 • sisältö: perehtyä tieteellisen tiedon muodostumiseen
 • toteutus: tehtäväpaketti, joka sisältää ongelmalähtöisiä tiimitehtäviä sekä tehtäviin liittyvät opetusvideot
 • tavoite: opiskelijoille kirkastuu tieteenharjoittamisen periaatteet

Lukion opintojakson aikana suoritetaan 1-2 oppitunnin verran Tieteellinen tieto -tehtäväpaketista, joka on luotu yhteistyössä LUTin kanssa. Paketti koostuu ongelmalähtöisistä tiimitehtävänannoista sekä opetusvideoista. Tehtäväpaketin suoritusmalli voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen: opiskelijat tutustuvat teoriaan opetusvideon avulla, jonka jälkeen saavat ongelmalähtöiset tehtävät pohdittavakseen. Pohdintojen jälkeen aineenopettaja voi esittää toisen opetusvideon, jossa on esimerkkiratkaisut tehtävänantoihin.

Fysiikka, FY02 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (1 op)
 • laajuus: 1-2 oppituntia
 • sisältö: energiantuotantotavat, energianmurros ja energiankulutus
 • toteutus: tehtäväpaketti, joka sisältää aiheeseen liittyvän videon, oppimateriaalia ja soveltavan tehtävän
 • tavoite: opiskelijat saavat perustiedot käynnissä olevasta energianmurroksesta ja eri energiantuotantomuodoista sekä Suomen ja kotitalouksien energiankulutuksesta. Tunnin jälkeen opiskelijat osaavat kertoa kotitalouden suurimmat  energian kuluttajat ja miten kodin energiankulutukseen voi vaikuttaa.

Lukion opintojakson aikana suoritetaan 1-2 oppitunnin verran tehtäväpaketista, joka koostuu energiamurrosvideosta sekä PowerPoint-esityksestä. Esitys käsittelee energiantuotantomuotoja, energiankulutuksen jakautumista yhteiskunnassa ja kotitalouksien energiankulutusta. Pakettiin sisältyy oppitunnilla tehtävä ryhmätyö sekä oman kotitalouden energiankulutukseen liittyvä pohdintatehtävä.

Kemia, KE01-02 Kemia ja minä (1 op), Kemia ja kestävä tulevaisuus (1 op)
 • laajuus: 0,5-1 oppituntia
 • sisältö: pohtia kemian roolia kestävän elämäntavan näkökulmasta
 • toteutus: tehtäväpaketti, joka sisältää videon ja videoon liittyviä pohdintatehtäviä sekä lyhyen kokeellisen työ. Tehtävistä voidaan valikoida aikatauluun sopivimmat.
 • tavoite: opiskelija saa valmiuksia osallistua kemiaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun, tutustuu joihinkin esimerkkeihin kestävän elämäntavan edistämisessä luonnontieteissä, tutustuu luonnontieteellisen tiedon luonteeseen

KE1-2 –opintojaksolla (pakollinen) katsotaan LUT-yliopiston tuottama lyhyt video kestävästä elämäntavasta ja LUTin siihen tarjoamista ratkaisuista. Sen pohjalta pohditaan laajemminkin kemian tarjoamia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Mukaan voidaan kytkeä myös muita luonnontieteitä, joiden kanssa kemia voi ongelmia yhdessä ratkoa. Opintojakson loppupuolella on mahdollista toteuttaa myös kokeellinen työ, jonka tarkoitus on perehdyttää havaintojen tekemiseen ja turvalliseen kokeelliseen työskentelyyn sekä koeasetelman kuvaamiseen. Lopuksi kerrataan olomuotomerkinnät sekä käsitteet polinen ja pooliton. Työn idea on otettu LUTin videon pohjalta, mutta mittakaava on pienempi.

Maantiede, GE01 Maailma muutoksessa (2 op)
 • laajuus: noin 1-2 oppituntia
 • sisältö: ilmastonmuutoksen hillintä hiilineutraalin liikenteen avulla
 • toteutus: LUTin Climate Action – Solution for Carbon Neutral Transport -verkkokurssi soveltuvin osin (luku 3: Energy Systems and Climate Change ja luku 4: Climate change & SDG’s)
 • tavoite: opiskelija tunnistaa liikenteen merkityksen suurena CO2-päästöjen aiheuttajana, osaa nimetä erilaisia keinoja, joilla liikenteen CO2-päästöjä voidaan vähentää sekä tunnistaa käsitteen systeeminen ajattelu, ja miten sitä sovelletaan ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Lukio-opiskelijoille tarjotaan myös mahdollisuus suorittaa LUTin 2 opintopisteen verkkokurssi kokonaisuudessaan, itsenäisesti omalla aikataululla, jolloin kurssin opintopisteet voidaan lukea osaksi LUTin opintoja. Sen lisäksi kurssia hyödynnetään GE03 Yhteinen maailma ja GE04 Tutki, osallistu ja vaikuta -opintojaksoilla.

Matematiikka, MAY01 Luvut ja yhtälöt (2 op)
 • laajuus: noin 1-2 oppituntia
 • sisältö: työelämälähtöisten matematiikan tehtävien hyödyntäminen sekä matematiikkalähettiläiden vieraileminen
 • toteutus: TyöMAA-hankkeen työelämälähtöiset matematiikan tehtävät esittelevät todellisia tilanteita ja esimerkkejä matematiikan käytöstä eri ammateissa ja havainnollistavat matematiikan merkitystä eri alojen jatko-opinnoissa. Matematiikkalähettiläät vierailevat opetusryhmissä kertomassa oman alansa matematiikan tarpeesta.
 • tavoite: matematiikan opiskelun merkityksen avaaminen lukio-opiskelijoille jatko-opintojen ja työelämän tarpeen näkökulmasta sekä matematiikan osaamisen hyötyjen esiin tuominen myös ei-matemaattisiksi mielletyillä aloilla

Lukio-opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa Työelämän matematiikka -verkkokurssi, jossa opiskelijat ratkovat eri alojen todellisia matemaattisia ongelmia tutustuen samalla alojen sisältöihin. Kurssi soveltuu sekä lyhyen että pitkän matematiikan opiskelijoille.

TOINEN VUOSIKURSSI
Englanti, ENA05 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op)
 • laajuus: 1-2 oppituntia
 • sisältö: tutustutaan tulevaisuuden ruoantuotantoteknologiaan
 • toteutus: : LUTin Climate Action –Power-to-X -verkkokurssin luku 4.2 Power to food sekä tehtäväpaketti
 • tavoite: tutustuttaa oppilaat yhteen tulevaisuuden tapaan tuottaa ruokaa sähköllä ilmasta sekä harjoituttaa oppilailla englannin sähköisen yo-kokeen tehtävämalleja

Lukion ENA05 Kestävä tulevaisuus ja tiede -opintojaksossa tutustutaan 1-2 oppitunnin ajan videoiden ja tehtävien avulla LUTin  Climate Action –  Power-to-X Mooc-verkkokurssilla Power to food -osiossa esiteltävään Solar Foods -yrityksen kehittämään teknologiaan, jolla hiilidioksidista tuotetaan sähkön energian avulla mikrobimassaa, jota voidaan hyödyntää ravintoproteiinina.

Lukio-opiskelijoille tarjotaan myös mahdollisuus suorittaa LUTin 2 opintopisteen verkkokurssi kokonaisuudessaan, itsenäisesti omalla aikataululla, jolloin kurssin opintopisteet voidaan lukea osaksi LUTin opintoja.

LUT Junior Universityn tarjonta lukiolaisille:

https://www.lut.fi/fi/opiskelu/junior-university/nuoret/lut-lukiokurssit