junior-university-lahtokohdat-hero uniori-grafiikka
Tietosuoja- ja saavutettavuus

Tietosuoja turvataan Uniori-toiminnassa

Tietosuoja

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on sovellettu 25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyyn niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.

EU:n tietosuoja-asetuksessa henkilön eli rekisteröidyn oikeudet tulevat entistä vahvemmin esiin. Henkilön oikeudet henkilötietojensa käsittelyssä vastaavat pitkälti jo voimassa ollutta henkilötietolakia, mutta EU:n yleinen tietosuoja-asetus sisältää kuitenkin vielä yksityiskohtaisempaa sääntelyä henkilön oikeuksista, ja asetuksessa korostetaankin henkilön oikeutta saada informaatio henkilötietojensa käsittelystä. Uudistus painottaa henkilötietojen käsittelyn avoimuutta sekä parantaa henkilön omia vaikutusmahdollisuuksia tietojen käsittelyssä.

Asetuksen tarkoituksena on paitsi parantaa henkilötietojen suojaa myös yhtenäistää tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä kaikissa EU-maissa sekä vastata viestintäteknologian kehitykseen ja globalisaatioon liittyviin haasteisiin.

Asetus tuo rekisterinpitäjille ja kaikille henkilötietojen käsittelijöille uusia tehtäviä ja velvollisuuksia sekä antaa rekisteröidyille uusia oikeuksia.

Selkeä informaatio henkilötietojen käsittelystä ja tarkoituksesta

Asetuksen mukaan henkilöä (rekisteröityä) on informoitava selkeällä, ymmärrettävällä kielellä ja tiiviisti esitetyssä muodossa henkilötietojen käsittelystä asetuksessa säädetyssä ajassa. Rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja luovutetaan ja rekisteröidyn oikeuksista kussakin käsittelytarkoituksessa. EU:n yleinen tietosuoja-asetus ei edellytä rekisterinpitäjältä aikaisemman kaltaista rekisteri- tai tietosuojaselosteen laatimista.

Lappeenrannan kaupunki tulee kokoamaan tämän sivun alasivuille informaation eri palveluiden ja lakisääteisten tehtävien yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä.

Oikeus tarkastaa tiedot

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, miten hänen henkilötietojaan käsitellään. Tietopyynnön yhteydessä tulee varautua henkilöllisyyden tarkastamiseen.

Oikeus tiedon oikaisemiseen tai poistamiseen

Henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellisesti merkitty tieto oikaistavaksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn sekä poistamaan häntä koskevat tiedot järjestelmästä, jos käsittely perustuu suotumukseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (jos se on teknisesti mahdollista). Oikeus koskee tilanteita, joissa henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen tai sopimuksella.

Lappeenrannan kaupungin tietosuojavastaava on Ari-Pekka Meuronen, puh. 040  358 1443.

Tieto­suo­jail­moi­tus

Tietosuojailmoituksessa annetaan EU:n tieto­suo­ja-ase­tuk­sen (artik­lat 13 ja 14) edel­lyt­tämiä tieto­ja. Tieto­suo­ja-ase­tuk­sen tek­sti löy­tyy tästä linkistä ja Tieto­suo­javal­tu­ute­tun ohjei­ta löy­tyy täältä.

Rek­isterin nimi
UNIORI – Lappeenranta junior university

Päiväys
20.6.2019

Rek­ister­in­pitäjä
Lappeenrannan kaupunki
Hyvinvointi ja sivistystoimi
Villimiehenkatu 1
53100 Lappeenranta

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
rehtori Vesa Raasumaa
vesa.raasumaa@edu.lappeenranta.fi

Rek­isterin pitämisen tarkoi­tus ja henkilöti­eto­jen käsit­te­lyn oikeuspe­ruste
Rek­isterin henkilöti­eto­jen käsit­te­lyn tarkoituk­se­na on täy­den­nysk­oulu­tusten anta­mi­nen opet­ta­jille ja muille koulu­tusalan toim­i­joille. Lappeenrannan kaupungin oikeus käsitel­lä rek­isteröi­dyn tieto­ja perus­tuu sopimuk­seen ja oikeutet­tuun etu­un.

Henkilöti­eto­ja kerätään suo­raan rek­isteröidyltä
KYLLÄ, Ilmoit­ta­ja antaa omat henkilöti­eton­sa.

Henkilöti­eto­ja kerätään muual­ta kuin rek­isteröidyltä
EI

Rek­isterin tieto­sisältö (kuvaus rek­isteröi­ty­jen ryh­mistä ja henkilöti­eto-ryh­mistä)
Rek­isteris­sä käsitel­lään seu­raavia tarpeel­lisia henkilöti­eto­ja:

  • Tiedot osal­lis­tu­vas­ta henkilöstä (nimi, sähkö­pos­tiosoite, oppi­laitos, virkanimike, opetettavat aineet ja ruokavalio). Ruokavali­otiedot tarvi­taan mah­dol­lisen tar­joilun jär­jestämistä varten.

Henkilöti­eto­jen vas­taan­ot­ta­jat ja vas­taan­ot­ta­jaryh­mät (= luovu­tuk­set)
Tieto­ja käsit­televät vain ne Lappeenrannan kaupungin työn­tek­i­jät tai Lappeenrannan kaupungin toimek­sian­nos­ta ja luku­un toimi­vat henkilöt, joil­la on oikeus näi­den henkilöti­eto­jen käsit­te­lyyn. Henkilöti­eto­jen vas­taan­ot­ta­jat eri toimen­pitei­den yhtey­dessä: Henkilöti­eto­ja käsit­televät ain­oas­taan koulu­tuk­sen jär­jestäjät ja Uniorin työn­tek­i­jät.

Tieto­jen siir­rot kol­man­si­in mai­hin
Tieto­suo­japoli­ti­ikkana on nou­dat­taa eri­ty­istä huolel­lisu­ut­ta, jos henkilöti­etoa siir­retään EU:n ja Euro­pean Eco­nom­ic Area -alueen (EEA) ulkop­uolelle mai­hin, jot­ka eivät tar­joa EU:n tieto­suo­ja-ase­tuk­sen mukaista tieto­suo­jaa. Henkilötiedon siirtämi­nen EU:n ja EEA-alueen ulkop­uolelle suorite­taan tieto­suo­ja-ase­tuk­sen vaa­timusten mukaises­ti.

Henkilöti­eto­jen säi­ly­ty­sai­ka / määrit­tämiskri­teer­it

Tämän henkilörek­isterin osalta säi­ly­tysa­jat ovat:

  • 1 kalen­terivu­osi koulu­tuk­sen päät­tymis­es­tä.

Rek­isterin suo­jauk­sen peri­aat­teet
Man­u­aa­li­nen aineis­to säi­lytetään tilas­sa, johon on pääsy vain tietoon oikeute­tu­il­la.

Rek­isteröi­dyn oikeudet
Rek­isteröidyl­lä on oikeus tarkas­taa tieton­sa. Tarkas­tus­pyyn­tö tulee osoit­taa Vesa Raasumaalle (vesa.raasumaa@lappeenranta.fi). Rek­isteröidyl­lä on oikeus vaa­tia rek­isteris­sä ole­van virheel­lisen tiedon kor­jaamista. Rek­isteröi­ty voi vaa­tia tiedon kor­jaamista otta­mal­la yhteyt­tä Vesa Raasumaahan (vesa.raasumaa@edu.lappeenranta.fi).

Lisätietoa EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta tietosuojavaltuutetun sivuilta

Saavutettavuus

Neuvoa ja opastusta tämän sivuston käyttöön saat tarvittaessa Lappeenrannan kaupungin asiakaspalvelukeskus Winkissä, puhelin 05 616 2220 tai winkki@lappeenranta.fi”.

Edellä mainittu perustuu digipalvelulain 5 §. Viranomaisen on julkaistava digitaalisessa palvelussa yhteystieto, josta jokaisella on mahdollisuus saada neuvoja viranomaisen digitaalisen palvelun käyttämiseksi.”

Sivuston saavutettavuuspalautteen osoite on: saavutettavuus@lappeenranta.fi 

Sivuston käyttäjä voi olla yhteydessä saavutettavuusselvityspyynnön tai saavutettavuuskantelun merkeissä myös valvontaviranomaiseen, jonka yhteystiedot ovat:

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000